Begrepsoversikt

Finansielle begreper

A-og B-aksjer

Det er noen selskaper som velger å utstede to forskjellige type aksjer, gjerne A og B. A-aksjene har som oftest noen andre rettigheter, enn B-aksjene. Kutyme er at A-aksjene har stemmerett på generalforsamling, og lignende, mens B-aksjer ikke har det(eller i mindre omfang).

Aksjeindeks

En utvalg aksjer som skal reflektere utviklingen i et marked. HA-Invest´s portefølje sammenlignes med indeksen på Oslo Børs. Ved å investere i et utvalg aksjer på Oslo Børs ønsker vi å gjøre det bedre enn markedet og slå indeksen, altså Oslo Børs.

Assets – Aktiver

Assets brukes om eiendelene til et selskap. Eksempel: skip, maskiner, seismikkdata, osv.

CAGR – Compounded annual growth rate

CAGR er gjennomsnittlig årlig vekst i en periode.

Cash flow – Pengestrøm

Cash flow er betegnelsen på en pengestrøm/kontantstrøm. Eksempel: Olav Thon får leieinntekter på 1m, hvilket da er et cash flow på 1m.

CR – Combined Ratio

CR er et nøkkeltall som blir brukt innen forsikringsbransjen. CR beregnes som kostnader forbundet med utbetaling av forsikring dividert på forsikringspremien(det kundene betaler for forsikringen). Et selskap tjener penger på forsikring dersom CR er lavere enn 100%. Selskap som har CR over 100%, tjener som oftest pengene sine ved å investere(børs, ol.) forsikringspremiene i perioden fra innbetaling til eventuelle forsikringsutbetalinger.

DCF – Discounted Cash Flow

Dette er mulig den mest brukte verdsettelsesmetode. Tanken er at man skal diskontere fremtidige cash flow med en alternativkostnadsrente. Denne renten skal ta høyde for risiko og tidsverdien av penger til den gitte investering. Tanken er derfor at en krone i dag er verdt mer en krone i morgen.

EBIT – Earnings before Interes

Er et begrep som brukes ofte, og er lenger ned i resultatoppgjørelsen enn EBITDA da avskrivningene er trukket fra. Dette er det samme som operating profit.

EBITDA – Earnings before Interest, Depreciation & amortization

Et begrep som brukes ofte, da det er et godt mål på inntjeningen fra driften. I teorien kan man ved bruk av EBITDA  sammenligne virksomheter på tvers av industri og regnskapsprinsipper.

Emisjon

En aksjeemisjon er en forhøyelse av aksjekapitalen. Det betyr normalt at selskapet utesteder nye aksjer for å få tilgang på mer kapital.

EV – Enterprise Value

Enterprise value er  verdien av hele selskapet. EV er markedsverdi av egenkapital pluss  markedsverdi av nettorentebærende gjeld. Det er markedsverdien av egenkapitalen vi handler på børs.

Hedge Fond

Et hedge fond er en type fondsforvaltning som har relativ frie tøyler. De kan ofte investere i flere instrumenter, ved å både kjøpe, selge og shorte instrumenter. De belåner ofte porteføljen de opererer med for å oppnå en eventuell høyere profitt.

Konsensus

Konsensus er et gjennomsnitt av hva analytikere tror og mener om en aksje.

Multipler – Relativ verdsettelse

Multipler er en mye brukt verdsettelsesmetode da den skal være ”lett” å benytte. Den går ut på bruke forholdstall til sammenlignbare selskaper til å verdsette det aktuelle selskapet. Det er også en ”grei” metode for å se om en virksomhet er billig eller dyr, og hva som er priset i aksjen. Her er det opp til HA-investere å spørre ved møtene dersom det er noe usikkerhet, da det er litt vanskelig å beskrive begrepet her.

Peers – Peer-group

Peers eller peer-group er en benevnelse som brukes om selskaper som opererer i det samme markedet og opplever de samme risikoene. Eks: Rema 1000 og Kiwi er peers.

QoQ – Quarter over Quarter

Måler differansen mellom to kvartal.

Sunk cost

Sunk cost er et begrep som brukes på kostnader som har skjedd, og ikke kan reverseres. Sunk costs er for eksempel kostnader forbunnet med investeringer i et nytt skip som per dags dato ikke er ferdigstilt. Kostnadene som allerede er betalt, kan man ikke få tilbake uavhengig om man stopper skipsbygningen eller gjennomfører den.

Yield – Avkast

Yield er et finansielt begrep som kan være litt vanskelig å forstå, da det brukes forskjellig i forskjellige selskaper, markeder, bransjer, osv. Men kort fortalt betyr det avkastning.

YoY – Year over Year

Måler forskjellen på resultatet for et år sammenlignet med et annet

YTD – Year to date

Er perioden fra starten av året til i dag.

 

Andre brukte begreper

Backlog

Backlog er begrepet som brukes om aktivitet som enda ikke har startet, men som skal starte i fremtiden. Typisk oljeserviceselskaper har backlog verdt XX NOKM som betyr at vi vet i fremtiden at de vil har prosjekter verdt XX NOKM eksempel i forbindelse med at rigger skal arbeide i 10 år til.

Dropdown

Dropdown ble brukt i sammenheng med at Höegh LNG flyttet et av deres skip til Höegh LNG Partners.

FED – Federal Reserve System

FED er forkortelsen på sentralbanken i USA.

FSRU – Floating Storage and regasification units

Et type skip som benyttes hos blant annet Höegh LNG. Skipet komprimerer LNG slik at det blir lønnsomt å frakte gassen over store strekninger.

LNG – Liquefied Natural Gas

LNG er forkortelsen på flytende naturgass.

NBIM – Norges Bank Investment Management

NBIM er en avdeling i Norges Bank som forvalter oljefondet(Statens Pensjonsfond utland).