Vedtekter

§ 1 Samvirkeforetakets navn
Samvirkeforetakets navn er HA-Invest SA.

§ 2 Samvirkeforetakets forretningskontor
Samvirkeforetaket sitt forretningskontor er i Oslo kommune.   

§ 3 Samvirkeforetakets virksomhet
Formålet med HA-Invest er å fremme kunnskap om og forståelsen for aksjemarkedets funksjon og virkemåte.

§ 4 Eiere
Eiere av samvirkeforetaket er alle andelshavere, disse skal primært være nåværende og tidligere norske studenter ved Handelshøyskolen i København. Andre andelsinnehavere skal godkjennes av styret.

§ 5 Investering
Det skal kun investeres i norske egenkapitalinstrumenter i tilknytting til Oslo Børs, alternativt bankinnskudd. Med egenkapitalinstrumenter forstås det her; aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner.

§ 6 Investeringsstrategi
Investeringsstrategien skal fortrinnsvis være langsiktig med hovedvekt på solide selskaper på hovedlisten.

§ 7 Diversifisering
For å minimere risikoen skal porteføljen være brett diversifisert. Det må således maksimalt investeres 10 % av forvaltningskapitalen i et enkelt selskap.

§ 8 Stemmerettigheder og begrensninger
Alle andelsinnehavere har stemmerett på investeringsmøtene, dog begrenset til en stemme pr. person uansett antall andeler. Dette gjelder også ved valg av styret på generalforsamling. 

§ 9 Kjøp av andeler
Ved kjøp av andeler beregnes andelenes verdi som forvaltningskapitalen delt på antall utestående andeler.

§ 10 Salg av andeler
Ved salg av andeler beregnes andelenes verdi som forvaltningskapitalen delt på antall utestående andeler.

§ 11 Andelens omsettelighet
Andelen skal primært innløses av samvirkeforetaket, eventuelle videresalg av andeler skal godkjennes av styret. Ved innløsning skal originalt andelsbevis forevises styret.

§ 12 Medlemskontingent
Andelshavere skal ikke betale medlemskontingent, da samvirkeforetaket ikke har erverv til formål og styret arbeider pro bono.  

13 Anvendelse av årsoverskudd
Årsoverskuddet skal ikke benyttes utover det som er beskrevet i §§ 3 og 5. Samvirkeforetaket betaler ikke utbytte, årsoverskuddet tilfaller andelenes verdi som beskrevet i § 10.

§ 14 Årsmøte
Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av juni hvert år. Innkallingen til generalforsamling skal skje med minst 2 ukers varsel.

§ 15 Saksliste på årsmøtet
På årsmøtet skal følgende punkter behandles; godkjennelse av innkallelse og dagsorden, godkjennelse av årsberetning og regnskap, valg av styre samt forslag til strategi.

§ 16 Styresammensetning
På årsmøtet skal nytt styre velges med 5 styremedlemmer. Styeret skal ha følgende sammensetning; styreleder, nestleder samt 3 styremedlemmer.

§ 17 Skriftlig avstemning
Valg av styre skal avholdes skriftlig såfremt en av de fremmøtte andelshavere krever dette.

§ 18 Regnskap
Regnskapet skal føres etter det dobbelte bokholderis prinsipp og skal føres av kasser. Årsregnskapet skal gjennomgås og godkjennes av 2 eksterne andelshavere. Regnskapsåret løper fra den 01.05 til 30.04.

§ 19 Drift
Styret er ansvarlig for den daglige driften, samt at det avholdes ukentlige investeringsmøter. I de perioder hvor dette ikke er hensiktsmessig, styres porteføljen av styreleder samt en annen utvalgt av styret. Beslutninger om kjøp og salg fattes ved simpelt flertall blant de fremmøtte på investeringsmøtene og effektueres av styreleder. For at beslutninger skal være gyldige må minst halvparten av styret være tilstede på møtene.

§ 20 Daglig leder 
Samvirkeforetaket skal ikke ha daglig leder.

§ 21 Vedtektsendring
Endringer av vedtekter utføres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 22 Oppløsning
Samvirkeforetaket kan kun oppløses på årsmøtet med ¾ flertall av totalt antall andelshavere. Endelig oppløsning skal vedtas ved ekstraordinær årsmøtet, hvor forvaltningskapitalen skal gå til et formål tilsvarende HA-Invest sitt formål. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *